Eurokurs.cc - Logo

Eurokurs.cc
Dagens uppdaterade eurokurs

Mer läsning...

Europeiska Centralbanken

Den Europeiska centralbanken är en otroligt viktigt bank som får väldigt många saker att fungera rätt. Deras arbeta för euron är otroligt viktigt. Europeiska centralbanken är en del utav Europeiska unionens institutioner som tillsammans med de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta, föra unionens monetära politik. Centralbanken är en av världens allra viktigaste banker. Banken leds av en direktion bestående av en centralbankschef, en vice ordförande och fyra andra ledamöter.

Det Europeiska centralbanksrådet består av direktionens ledamöter och centralbankscheferna från alla de nationella centralbankerna i de medlemsstaterna som har euron som valuta.

Under europeiska centralbanksrådets olika sammanträden så kan även ord föraren för Europeiska unionens råd och en ledamot från Europeiska kommissionen närvara, men under omröstningarna så saknar dem rösträtt. Europeiska centralbanksrådet fattar oftast sina beslut men en enkel majoritet. Då får alla närvarande ledamot från Europeiska centralbanksrådet vars en röst. När det blir lika röster så är det ord föraren som har utslagsrösten.

När Slovakien införde euro den 1 januari 2009 så skapades där ett nytt roterande röstsystem eftersom att antalet centralbankschefer nu uppgick till fler än 15 stycken. Men Europeiska centralbanksrådet beslöt att skjuta upp detta nya röstsystem till dess att centralbankscheferna överstiger 18 stycken. Så till dess så behåller dem det gamla systemet. Det är bestämt att Europeiska centralbanksrådet måste sammanträda minst tio gånger om året, men i praktiken så sammanträder dem två gånger i månaden.

Europeiska centralbankens huvudmål är att upprätthålla prisstabiliteten. Utöver det så ska centralbanken också sträva efter att stödja den allmänna ekonomiska politiken inom hela unionen. Det är endast den Europeiska centralbanken som har rätta att tillåta utgivning av euro.

Den Europeiska centralbanken regleras av unionsrätten men ägs av de nationella centralbankerna. Europeiska centralbanken omfattas inte av alla de lagar som andra banker och företag omfattas av. Centralbankens tecknade kapital ska uppgå till minst fem miljarder euro med detta kan utökas genom ett beslut från Europeiska centralbanksrådet.

Alla justeringar av kapitaltäckningen sker vart femte år och baseras på statistik från den Europeiska kommissionen. Kapitaltäckningen kan även justeras i sammanband med att unionen blir större. Från och med slutet av 2010 så har det tecknade kapitalet uppgått till över tio miljarder euro. Kapitalet har tecknats av alla medlemsstaternas nationella centralbanker.

Det Europeiska centralbanksrådet består av direktionens ledamöter och centralbankscheferna från alla de nationella centralbankerna i de medlemsstaterna som har euron som valuta.

Den Europeiska centralbanken är inte enbart en bank utan även en rådgivande funktion. Den europeiska centralbanken skall höras vid varje utkast till unionsakt som kommer upp som förslag inom centralbankens behörighetsområde och dem skall även höras innan ett förslag om rättsregler på nationell nivå som rör Europeiska centralbankens behörighetsområde antas. Banken har mycket att säga till om och ska även höras vid föredrags ändringar om internationella ändringar på det monetära området. Den Europeiska centralbanken har även som uppgift att utse två olika ledamöter av ekonomiska och finansiella kommittén.

© Eurokurs.cc | Privacy Policy | info@eurokurs.cc